Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Multicare-Centrum.nl Groep
Pasteurstraat 10
2811DX Reeuwijk
Nederland
email: [email protected]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroept/herroepen

Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

⦁[Naam consumenten(en)]

⦁[Adres consument(en)]

⦁[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.